Privacybeleid


Bijgewerkt op 20.01.2020

1. Partijen en Doel

Silver Generation S.A. (hierna “Sen’Senup” of de “” of de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)  
Zone Artisanale, 3 te 6500 Beaumont (België)          
KBO / BTW: BE0839035053         
E-mail: info@senup.com       
Telefoon: +32 (0)71 55 80 13

 Senup heeft onderhavig Privacybeleid opgesteld om de Gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: www.senup.com, (hierna de “Website” genoemd), op transparante manier informatie te verstrekken over de wijze waarop persoonsgegevens door Senup worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker”Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Website bezoekt of er op een of andere manier mee interageert.

In dit verband bepaalt Senup alle technische, juridische en organisatorische middelen en doelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Daarom verbindt Senup zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet” )genoemd en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening” genoemd).

Senup is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de “Onderaannemer” genoemd). In voorkomend geval verbindt Senup zich ertoe een Onderaannemer aan te stellen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de Gebruikers de Website gebruiken, kunnen ze worden gevraagd om persoonsgegevens te delen. De verwerking van deze gegevens door Senup, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die namens Senup optreden, zal overeenstemmen met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens worden door Senup verwerkt, met inachtneming van de hierna vermelde doeleinden, via:

de loginpagina voor het klantenaccount op de Website van Senup;           
het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief;

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze als volgt:

Toezicht houden op de uitvoering van de op de Website aangeboden en overeengekomen diensten.

. 4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker verleent bij het bezoeken en gebruiken van de Website toestemming aan Senup om de volgende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die in onderhavig Privacybeleid worden beschreven:

De gegevens van de Gebruikers die ze verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van de wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, met name naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer.   
Telkens de Gebruikde Website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld:    
1. het IP-adres, het type en model van de browser, de tijdzone en het besturingssysteem;     
2. alle informatie betreffende de pagina’s die de gebruiker op de Website heeft geraadpleegd, met name de URL en het tijdstip van het bezoek;

5. Toestemming

Door de Website te bezoeken en te gebruiken verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van de verwerking van zijn persoonsgegevens en hiervoor zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft. Onderhavige Overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van onderhavig Privacybeleid.

De Gebruiker geeft zijn toestemming door door het vakje aan te vinken waarin het Privacybeleid als hyperlink wordt gepresenteerd. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Website te kunnen verrichten of om de Gebruiker de mogelijkheid te bieden een contractuele relatie aan te gaan met Senup. Elke overeenkomst tussen Senup en de Gebruiker betreffende de op de Website aangeboden producten en diensten is onderworpen aan de goedkeuring van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij op de Website of ter gelegenheid van de door Senup aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die eerder werd gegeven.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en van de Wet, bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Deze duur is in ieder geval korter dan: 10 jaar

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

De persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Senup die adequate garanties bieden voor de beveiliging van gegevens en die met Senup samenwerken in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Deze partijen handelen onder rechtstreeks gezag van Senup, en zijn verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en uitbesteding van deze gegevens.

In elk geval moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van onderhavig Privacybeleid. Senup zal deze gegevens enkel verwerken voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier.

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, wordt de Gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij zijn toestemming kan geven voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@senup.com, of een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart: Zone Artisanale, 3 in 6500 Beaumont (België)

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert Senup de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot de voornoemde persoonsgegevens en de volgende informatie

 • de doeleinden van de verwerking;

 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee de persoonsgegevens zijn of zullen worden gedeeld, met name ontvangers die in derde landen of bij internationale organisaties zijn gevestigd;

 • waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals beoogd in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie betreffende de onderliggende logica en het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

. De Verwerkingsverantwoordelijke mag een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele aanvullende kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd.

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek op elektronische manier indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een courante elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens wordt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Senup garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en wissing van diens persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker zal de noodzakelijke wijzigingen eerst zelf vanuit zijn gebruikersaccount/een ander account doorvoeren, tenzij hij deze wijzigingen niet autonoom kan doorvoeren. In dit laatste geval kan hij hiervoor een verzoek indienen bij Senup.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger waarmee persoonsgegevens werden gedeeld, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij deze communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. Op verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informatie over deze ontvangers verstrekken.

c. Recht op wissing

De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen die werden opgenomen in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om de wissing van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens door deze verwerkingsverantwoordelijken.

De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking die is vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de Lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische vorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij deze communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. Op verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informatie over deze ontvangers verstrekken.

d Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzoeken in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger waarmee persoonsgegevens werden gedeeld, in kennis van de doorgevoerde beperking van de verwering, tenzij deze communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. Op verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informatie over deze ontvangers verstrekken.

e Recht op gegevensportabiliteit

Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening hebben de Gebruikers het recht om van Senup hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en machineleesbaar formaat. De Gebruiker heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat Senup zich hiertegen kan verzetten in de gevallen die in de Verordening zijn voorzien.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensportabiliteit uitoefent in overeenstemming met de vorige alinea, heeft hij het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op wissing van de persoonsgegevens. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een opdracht van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden

f Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Senup. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal Senup persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Senup bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit            
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel           
Tel. + 32 2 274 48 00   
Fax. + 32 2 274 48 35  
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Website gebruikt cookies om een onderscheid te maken tussen de Gebruikers van de Website. Hierdoor kunnen we de Gebruikers een betere ervaring bieden en de Website en de inhoud ervan verbeteren. De doelen en voorwaarden van de cookies staan in onderhavig artikel.

a. Algemene beginselen

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden waarmee Senup samenwerkt.

Bepaalde cookies die door Senup worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere cookies maken het mogelijk de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browserparameters in te stellen.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van de cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en doel

Op de Website worden door Senup verschillende soorten cookies gebruikt.

 • Technische cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de ervaring van de Gebruiker te vereenvoudigen;

 • Statistische cookies en cookies voor publieksmetingen: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien deze cookies ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een doeltreffend middel om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen Senup ook in staat om eventuele bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld een gebruikersnaam of taal);

 • Trackingcookies: Senup gebruikt Tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud op de Website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken geven Senup de mogelijkheid om de Website te verbeteren. Google verklaart deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode waarin ze worden bewaard, zijn als volgt:

1 jaar

d. Cookiebeheer

Als de Gebruiker er niet mee akkoord gaat dat de Website cookies op zijn harde schijf opslaat, kan hij deze op eenvoudige manier beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. De instellingen van de browser biedt de Gebruiker ook de mogelijkheid een bericht of melding te ontvangen wanneer een Website cookies gebruikt en te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Cert

Wij helpen u graag verder
Ons team beantwoordt graag al je vragen, van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.
Tevreden of geld terug
Je hebt 30 dagen de tijd om af te zien van je aankoop en nog eens 30 dagen de tijd om je artikel te retourneren.
voor alle bestellingen geplaatst voor 14u
Alle bestellingen die voor 14u worden geplaatst, worden nog dezelfde dag verzonden*. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het artikel in onze voorraad. * Van maandag tot vrijdag.
VISA, Bankkaart, Paypal, Bankoverschrijving...
Winkel in alle gemoedsrust dankzij de verbeterde maatregelen die 100% veilige transacties garanderen met MultiSafePay.

Beveiligde betalingen

Leveringsmethoden