Algemene verkoopvoorwaarden

Senup.nl

SILVER GENERATION S.A., ZONE ARTISANALE 3, 6500 Beaumont (BELGIË)
RPR Beaumont 0839.035.053 - Btw-nummer: BE0839.035.053

DOEL

Onderhavige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen Senup.nl en de koper vast te stellen, alsmede de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de webshop van Senup.nl (www.Senup.nl) wordt gedaan, ongeacht de koper een professionele klant of een consument is. De aankoop van een goed of een dienst via deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Senup.nl

Sen’Up en de website www.Senup.nl zijn handelsmerken die het eigendom zijn van SILVER GENERATION S.A., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6500 Beaumont (België), RPR Beaumont 0839.035.053. Elke verwijzing naar Senup.nlheeft uitsluitend betrekking op de rechten en plichten van SILVER GENERATION SA.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Senup.nl worden erkend. Senup.nl behoudt zich het recht voor haar verkoopvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum waarop de koper de bestelling heeft geplaatst.

Indien wij ons op enig moment niet beroepen op een bepaling van onderhavige voorwaarden, mag dit niet worden opgevat als een afstandsverklaring van ons recht om dit op een later tijdstip wel te doen.

KENMERKEN VAN DE OP DE WEBSHOP AANGEBODEN GOEDEREN EN DIENSTEN

De aangeboden producten en diensten zijn alle goederen en diensten die worden vermeld in de catalogus die op de website Senup.nlwordt gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad bij onze leveranciers strekt. Elk product wordt vermeld samen met een door de leverancier opgestelde beschrijving. Senup.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen het product en de door de leverancier gegeven beschrijving.

De foto’s in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.

De producten worden geleverd in de beschreven staat en met hun toebehoren zoals verop meld de website. Accu’s en batterijen worden met name enkel als originele uitrusting meegeleverd als dit in de productbeschrijving wordt vermeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of het beschreven product geschikt is voor gebruik in zijn eigen land en/of in combinatie met zijn eigen voorzieningen. Senup.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische aanpassingen die eventueel aan het product moeten worden aangebracht om het te kunnen gebruiken in het land en/of de installaties van de klant.

TARIEVEN

De prijzen in de catalogus worden inclusief btw in euro vermeld en zijn inclusief de Belgische btw die van toepassing is op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Elke tariefwijziging kan in de prijs van de producten of diensten worden doorgerekend. Senup.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die wordt vermeld in de catalogus op dag waarop de bestellinG wordt geplaats, de enige prijs is die op de koper van toepassing is. De vermelde prijzen zijn exclusief transport- en leveringskosten, die steeds bovenop het bedrag van de producten en diensten worden gefactureerd

GEOGRAFISCH GEBIED

De online verkoop van producten en diensten die op de website worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kosten en het juridisch kader van een dergelijke transactie. Het is met name de verantwoordelijkheid van de koper om de voorwaarden en eventuele beperkingen voor de import van bepaalde goederen in zijn land te controleren. De koper verklaart formeel kennis te hebben genomen van de douanevoorschriften en te hebben geverifieerd dat het product voor binnenkomst op het grondgebied van zijn land niet is onderworpen aan een bijzonder vergunningenstelsel. De koper is als enige verantwoordelijk voor alle beperkingen met betrekking tot de binnenkomst van de verkochte producten in zijn land en is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, douanerechten, etc., bij volledige kwijting van Senup.nl

Elke levering buiten de Europese Unie is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van Senup.nl

BESTELLINGEN

De koper, die een product of dienst wenst aan te kopen, moet

  • het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens vermeldt of zijn klantnummer verstrekt indien hij er een heeft;
  • het online bestelformulier aanvullen met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
  • zijn bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
  • de betaling uitvoeren onder de gestelde voorwaarden;
  • zijn bestelling en betaling bevestigen. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van onderhavige verkoopvoorwaarden de erkenning er ten volle kennis van te hebben genomen en afstand te doen van haar eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. Senup.nl zal een e-mail sturen ter bevestiging van de geregistreerde bestelling.

HERROEPING

Kopers, niet-professionele particulieren, hebben een periode van dertig dagen vanaf de leveringsdatum de tijd om SEN’UP ervan op de hoogte te brengen dat ze zich terugtrekken van de aankoop van het product. Daarnaast beschikken ze over een periode van nog eens dertig dagen om het genoemde product naar Senup.nl terug te sturen voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die altijd voor rekening van de klant zijn.

Om van dit herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet de koper het artikel ongeschonden, aangetekend en in de originele verpakking terugsturen. Cd's, dvd's en andere artikelen die in cellofaan zijn verpakt, worden niet teruggenomen als het cellofaan is gebroken of gescheurd. Artikelen die kunnen worden gekopieerd (zoals cd’s, dvd’s, Blue Ray Discs, enz.) worden niet teruggenomen, tenzij deze artikelen defect zijn.

Er zal geen enkele herroeping worden aanvaard voor specifieke bestellingen van op maat gemaakte artikelen en/of artikelen die uitdrukkelijk door de klant zijn besteld.

De Producten waarvoor een terugbetaling wordt gevraagd, moeten aangetekend worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke verpakking, compleet met de eventuele accessoires, en in perfecte staat. In dat geval ontvangt de klant een terugbetaling binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, met de mogelijkheid om de terugbetaling uit te stellen tot de ontvangst van het product of het bewijs dat de retour heeft plaatsgevonden.

Betalingsvoorwaarden

De prijs is verschuldigd op het moment van de bestelling.

Betalingen worden uitsluitend verricht via bankoverschrijving, PAYPAL of bankkaart; elektronische betalingen worden verricht via een beveiligd systeem dat gebruik maakt van SSL (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie softwarematig wordt gecodeerd en derden geen toegang tot deze gegevens kunnen krijgen tijdens de overdracht via het beveiligde netwerk. De website www.Senup.nl kan ook een ander betaalmiddel aanbieden, dat eveneens veilig zal zijn.

In geval van betaling via bankoverschrijving zal de verkoop pas effectief zijn wanneer het bedrag (bestelde artikel(en) plus verzendkosten) op de bankrekening van SILVER GENERATION S.A. werd ontvangen. Indien deze bedragen niet binnen 10 dagen na het plaatsen van de bestelling worden ontvangen, kan Senup.nl de verkoop als nietig beschouwen.

In geval van elektronische betaling wordt de rekening van de koper op het moment van de bestelling enkel gedebiteerd voor het bedrag van de verzonden of gedownloade producten of diensten, en de verzendkosten. Op verzoek van de koper zal een factuur worden opgesteld met vermelding van de btw. De factuur zal ofwel beschikbaar zijn in de account van de klant ofwel per e-mail worden verzonden. Senup.nl kan de factuur ook per post verzenden, indien dit nodig wordt geacht.

In geval van betaling in een andere munt dan de EURO, betaalt de klant tegen de wisselkoers die geldt op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst en de betaling wordt uitgevoerd.

Voor specifieke bestellingen van op maat gemaakte artikelen en op uitdrukkelijke bestelling van de klant, moet de betaling altijd volledig worden verricht bij het plaatsen van de bestelling. Bij betaling per overschrijving worden de artikelen dus pas op maat gemaakt of effectief besteld na volledige betaling.

Indien wij een bestelling buiten onze schuld annuleren, kan de klant, indien hij handelt voor niet-zakelijke doeleinden en op voorwaarde dat hem geen schuld treft, van ons de vergoeding eisen van de opgelopen schade, met een maximum van 10% van het totaalbedrag van de bestelling, behoudens in geval van overmacht. Senup.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een annulering die te wijten is aan een tekortkoming van de fabrikant of leverancier van het door de klant bestelde artikel.

LEVERINGEN

De leveringen worden gedaan op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon (voor offline bestellingen) of in de klantenaccount (online bestellingen). Dit adres kan zich enkel binnen het overeengekomen geografische gebied bevinden. De risico’s worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de producten het bedrijfsterrein van Senup.nl verlaten, tenzij de klant een specifieke verzekering heeft afgesloten.

In geval van schade tijdens het vervoer moet, afhankelijk van het geval, binnen twee dagen na de levering bij de vervoerder of de post een met redenen omklede klacht worden ingediend. De leveringstermijnen worden louter ter indicatie verstrekt; indien deze termijnen meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper een volledige terugbetaling van de bestelling ontvangen.

In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de tijd tussen het plaatsen van de bestelling en de verzending van de goederen door ons aan de klant. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor vertragingen veroorzaakt door het postkantoor of de vervoerder. Senup.nl wordt van alle verantwoordelijkheid ontheven indien ze bewijst dat ze de bestelde goederen aan de diensten van de Post of een vervoerder heeft overhandigd.

Verzendkosten zijn steeds voor rekening van de koper. De door SENUP. COM meegedeelde vergoedingen zijn niet onderhandelbaar. Ze dekken niet alleen de kosten van de vervoerder, maar ook de verpakkings- en verwerkingskosten van Senup.nl

GARANTIE

Alle producten die door Senup.nl worden verkocht aan een particulier die handelt voor strikt particuliere en niet-commerciële doeleinden, worden gedekt door de Belgische wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum. Wanneer de koper een bedrijf of een particulier is die handelt voor beroepsmatige doeleinden, of die niet wordt beschouwd als een “consument” in de zin van de Belgische wetgeving, geldt de garantie voor één jaar vanaf de leveringsdatum aan de klant door Senup.nl.

De garantievoorwaarden zijn die welke door de fabrikant zijn beschreven. In geval van non-conformiteit van een verkocht product kan het geretourneerd worden aan Senup.nl, die het product zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. In elk geval zijn de transportkosten voor het terugzenden van de goederen ten laste van de koper. De transportkosten in verband met de terugzending van de vervangen of herstelde goederen zijn eveneens ten laste van de koper, die deze vóór elke verzending dient te betalen.

Er geldt geen enkele garantie in geval van gebruik dat niet overeenstemt met de instructies van de fabrikant of in geval van nalatigheid bij het onderhoud, dat altijd onder de verantwoordelijkheid van de koper valt.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verkoper is bij onlineverkoop enkel gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, virussen, onderbreking van de dienst of andere problemen buiten zijn wil.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een tekort aan voorraad bij de leverancier, of voor een langere vertraging als gevolg van een tijdelijke onbeschikbaarheid van het bestelde artikel bij de leverancier.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website Senup.nl zijn en blijven het exclusieve intellectueel eigendom van Senup.nl

Het is niemand toegestaan om elementen van de website op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te verwerken, ongeacht het om software, afbeeldingen of geluid gaat. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Senup.nl

PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet kunnen persoonsgegevens met betrekking tot kopers automatisch worden verwerkt. Senup.nl behoudt zich het recht voor om informatie over de kopers te verzamelen, onder andere door het gebruik van cookies, uitsluitend ter bevordering van haar activiteiten.

Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door Senup.nl daarvan in kennis te stellen. Bovendien heeft de gebruiker recht op toegang en rectificatie van de hem betreffende gegevens door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar Senup.nl, SILVER GENERATION S.A., Zone Artisanale 3, 6500 Beaumont (België).

ARCHIEF - BEWIJS

Senup.nl zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde gegevensbestanden van Senup.nl zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

TOEPASSELIJK RECHT - BESLECHTING VAN GESCHILLEN

De Franse tekst van onderhavige algemene voorwaarden geldt als enige authentieke tekst tussen de partijen. De tekst die aan de klant wordt meegedeeld in een andere taal dan het Frans (op de website of via elk ander kanaal) wordt uitsluitend meegedeeld voor commerciële en informatieve doeleinden.

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De partijen komen overeen dat elke onenigheid of elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan aan bemiddeling is onderworpen, onverminderd eventuele bewarende maatregelen. Met het oog daarop verbinden de partijen zich ertoe aan minstens één bemiddelingsbijeenkomst deel te nemen door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De erkende bemiddelaar zal door de partijen worden gekozen uit de bemiddelaars die door de FOD Justitie (Belgisch Ministerie van Justitie) zijn erkend. Bij gebreke van een minnelijke schikking zal elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of de interpretatie van onderhavige overeenkomst tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Beaumont (België), ongeacht de woonplaats van de klant.

Wij helpen u graag verder
Ons team beantwoordt graag al je vragen, van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.
Tevreden of geld terug
Je hebt 30 dagen de tijd om af te zien van je aankoop en nog eens 30 dagen de tijd om je artikel te retourneren.
voor alle bestellingen geplaatst voor 14u
Alle bestellingen die voor 14u worden geplaatst, worden nog dezelfde dag verzonden*. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het artikel in onze voorraad. * Van maandag tot vrijdag.
VISA, Bankkaart, Paypal, Bankoverschrijving...
Winkel in alle gemoedsrust dankzij de verbeterde maatregelen die 100% veilige transacties garanderen met MultiSafePay.

Beveiligde betalingen

Leveringsmethoden